Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Dane Zamawiającego:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie
67-200 Głogów ul. Sikorskiego 55
NIP 693-18-36-152

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Adaptacja pomieszczeń KP PSP w Głogowie na salkę edukacyjną „ Ognik”

Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja pomieszczeń znajdujących się w budynku warsztatowo-socjalnym w jego południowo zachodniej części na salkę edukacyjną „Ognik”. Dokumentacja projektowa składa się z:
- zezwolenia na budowę, przebudowę obiektu ,
- kosztorysu ślepego.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku wraz z przedstawicielem Zamawiającego.
Roboty budowlane odbywać się będą w czynnym zakładzie. Należy zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu. Prace mogą być prowadzone w godzinach od 7.00 do 20.00.
Wszystkie materiały budowlane, które zostaną zamontowane należy uzgodnić z Zamawiającym.

 

3. Opis wymagań:

a) Wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia.
b) Wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadająca uprawnienia do wykonywania prac z zakresu instalacji elektrycznych odpowiednie do zakresu planowanych robót.
c) Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
d) Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia
e) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą wartości oferty.
f) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł jedna w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat.
g) Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączna kwotę równą co najmniej 100 000 zł.

4. Wykaz dokumentów:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3 a, b, c, d i e.
c) Lista co najmniej 2 wykonanych prawidłowo robót budowlanych o wartości co najmniej 100 000 zł jedna.
d) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Kryteria oceny ofert

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena 100%

6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy

7. Opis sposobu przygotowania oferty
a) Ofertę musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
b) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
c) Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów.
d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę wraz z załącznikami złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej W Głogowie ul.Sikorskiego 55 (I piętro). Oferta złożona w sekretariacie musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: oferta konkursowa, „Adaptacja pomieszczeń KP PSP w Głogowie na salkę edukacyjną „ Ognik”
Termin złożenia ofert do 24.07.2017 r. do godz. 10.00.

9. Informacje dodatkowe:
a) Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
b) Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż pięć dni od dnia wybory oferty najkorzystniejszej.
c) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji zadania oraz uprawnienia kierownika robót.
d) Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap