Regulamin Organizacyjny

Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie, zwanej dalej „Komendą Powiatową", określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

1) kierowanie pracą komendy powiatowej;

2) strukturę organizacyjną komendy powiatowej;

3) zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;

4) wzory pieczęci i stempli;

5) liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej/miejskiej

 

§ 2. Komenda jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych

Państwowej Straży Pożarnej.

2.1.Terenem działania komendy powiatowej jest obszar Powiatu

Głogowskiego.

2.2. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Głogów.

 

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1) KW PSP - Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;

2) OSP - ochotniczą straż pożarną;

3) JRG - jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;

4) KSRG- krajowy system ratowniczo - gaśniczy.

{mospagebreak}

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą Komendy Powiatowej,

§ 4. Do podpisu i aprobaty Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „komendantem powiatowym", zastrzega się dokumentację:

1) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;

2) kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;

3) pisma kierowane do senatorów i posłów;

4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;

5) zakresy czynności zastępcy komendanta powiatowego, oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;

6) zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.

7) Władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Powiatowego jako organu administracji publicznej

4.1. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta dokumentację z zakresu merytorycznego działania komórek organizacyjnych z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub gdy kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

4.2. Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.

Dzień i godziny przyjęć interesantów sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej budynku komendy.

4.3. Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego, jego zadania i kompetencje realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego .

4.4. Zastępca Komendanta Powiatowego sprawuje nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi.

4.5. Pracą wydziału kieruje Naczelnik Wydziału z tym, że wydziałem finansów kieruje Główny Księgowy.

4.6. Pracą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kieruje Dowódca Jednostki przy pomocy Zastępcy Dowódcy Jednostki.

4.7. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w PSK i JRG określa regulamin pracy i służby komendy powiatowej PSP wydany w oparciu o zarządzenie Nr 5 KG PSP z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

 

§ 5. Majątek Komendy Powiatowej w Głogowie stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5.1.Komenda Powiatowa w Głogowie prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 6. Do zadań kierującego komórką organizacyjną należy w szczególności:

1. sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym działaniem komórki organizacyjnej,

2. podpisywanie pism w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej, nie zastrzeżonych do podpisu przez Komendanta Powiatowego lub jego Zastępcy, w korespondencji wewnętrznej.

3. organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej,

4. nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy,

5. wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych strażaków i pracowników cywilnych,

6. określanie szczegółowych zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy,

7. zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej,

8. wydawanie poleceń służbowych podległym strażakom i pracownikom cywilnym w sprawach objętych zakresem działania komórki organizacyjnej.

{mospagebreak}

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej PSP

§ 7. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1) Wydział Operacyjno-Szkoleniowy -symbol - PR
- sprawy obronne -symbol - PR/SO

2) Sekcja finansów -symbol - PF

4) Jednostka Ratowniczo-Gaśniczej -symbol - PJR

3) Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski -symbol - PK/O

4) Samodzielne Stanowisko ds. Kontrolno-Rozpoznawczych -symbol - PZ

§ 8. Bezpośredniemu nadzorowi Komendanta Powiatowego podlegają bezpośrednio:

 1. Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski
 2. Sekcja Finansów

§ 9. Podporządkowanie pozostałych komórek organizacyjnych zastępcy komendanta powiatowego określa odrębna decyzja komendanta powiatowego.

9.1. Bezpośrednio zastępcy komendanta powiatowego podlegającą:

a) Wydział Operacyjno-Szkoleniowy z wyłączeniem spraw obronnych, które podlegają bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu,

b) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

c) Samodzielne Stanowisko do spraw Kontrolno-Rozpoznawczych

{mospagebreak}

Rozdział IV

 

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 10. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

10.1 W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

10.2 Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.

10.3 Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

1. planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;

2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej;

3. sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

4. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami a także podmiotami ksr-g,

6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

7. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;

8. realizowanie zaleceń pokontrolnych;

9. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;

10. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

11. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

12. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

13. przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;

14. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;

15. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego,

16. realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji zadań ksr-g, na obszarze powiatu,

§ 11. Do zadań Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualne przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu,
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo - gaśniczej i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 11. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
 15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;
 16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową
 17. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach ,odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych,
 18. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze powiatu;
 19. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 20. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
 21. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.
 22. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego
 23. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej/miejskiej;
 24. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej/miejskiej;
 25. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 26. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 27. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
 28. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 29. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 30. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
 31. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych :
 1. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 2. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
 1. nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
 2. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 3. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 4. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 5. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 6. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,
 7. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;
 8. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;
 9. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.
 10. utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów.
 11. prowadzenie zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych. Do zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych należy realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony", określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631), a w szczególności:

1) pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych",

2) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;

3) zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

4) kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;

5) opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

6) planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

§12. Do zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontrolno-Rozpoznawczych należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania i rozprzestrzeniania się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
 14. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej ,
 15. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
 16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego komendą

 

§ 13 . Do zadań Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego należy:

1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;

4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

7. prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku;

8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

10. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

11. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

12. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

13. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

14. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

15. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

16. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

17. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

18. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

19. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

20. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

21. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;

22. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

23. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

24. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej:

25. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

26. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo - gaśniczej;

27. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

28. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.

29. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;

30. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo - gaśniczej;

31. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;

32. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

33. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

34. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;

35. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

36. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

37. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

 

§ 14. Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej;

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową;

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;

 1. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 2. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 3. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 4. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
 5. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 6. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 7. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 8. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł.

 

§ 15. Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji pomocniczych prowadzonych działań ratowniczych,

3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,

5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym,

6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,

8. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg,

9. prowadzenie doskonalenia zawodowego.

10. udział w aktualizacji

a) stanu gotowości operacyjnej,

b) procedur ratowniczych,

c) dokumentacji operacyjnej,

11. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych

{mospagebreak}

 

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 16. Komenda Powiatowa używa:

1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie";

2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie";

3. pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie";

4. stempla nagłówkowego o treści:

alt

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w GŁOGOWIE

woj. dolnośląskie

1) innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 17.1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa rysunek nr 1.

17.2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych określa tabela.

bezpieczna ognik      logo bip Epuap